base64 image logo
Rodo

RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW WYDAWNICTWA FARMACOM SP Z O.O. SP. K.

1. Niniejsza polityka ochrony danych kontrahentów (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzania przez Wydawnictwo Farmacom Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: “Administrator”) danych osobowych należących do:

1. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

2. osób fizycznych będących pracownikami kontrahentów Administratora (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie.

– zwanych dalej łącznie “Przedstawicielami”.

1. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (lub w jego imieniu) zarówno od pracodawcy Przedstawiciela jak i bezpośrednio od Przedstawiciela (dalej: “Dane Osobowe”).

2. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

3. Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora danych osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO. Dane kontaktowe Administratora to Wydawnictwo Farmacom Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. św. Jana 16.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

5. Podstawą przetwarzania danych przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z kontrahentem).

7. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach działalności kontrahenta i jego Przedstawiciela.

8. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

9. Każdemu Przedstawicielowi przysługuje prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych ożądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • przenoszenia Danych Osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na adres rodo@farmacom.com.pl.

2. Każdy z kontrahentów Administratora jest zobowiązany do poinformowania o treści Polityki zatrudnianych przez niego Przedstawicieli.

3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Translate »

Rejestracja

Zgłoś swój udział w Kongresie i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w Konferencji!
Dla producentów Rejestracja online
Dla dostawców Rejestracja online